Hrvatski kipar Kuzma Kovačić rodio se u Hvaru na istoimenom otoku 6. lipnja 1952. Diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976. godine. Priredio je sedamdesetak samostalnih izložbi te je sudjelovao na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, a 2013. godine priređena je u Zagrebu i Splitu njegova velika retrospektivna izložba.
Djela mu se nalaze u nacionalnim galerijama i muzejima te u Vatikanu. Također, autor je preko stotinu spomenika i sakralnih kiparskih djela postavljenih diljem domovine, među kojima Vratnice Hvarske katedrale (1990.) i Oltar Hvarske katedrale (1993.), Oltar hrvatske domovine (Medvedgrad ponad Zagreba, 1994.), Spomenik papi Ivanu Pavlu II. (Selca na otoku Braču, 1996.), Posljednja večera (Rama – Šćit, 2000.), Spomenik predsjedniku Franji Tuđmanu (Škabrnja, 2001.), Spomenik blaženom Alojziju Stepincu (Zagreb, 2006.), Oltarni reljef „Slava hrvatskih mučenika“ (Udbina, 2015.). Osim toga, oblikovao je kovani novac Republike Hrvatske – kune i lipe. Bavio se svim kiparskim vrstama i disciplinama, velikom i malom plastikom, reljefom, medaljom, spomeničkom i sakralnom skulpturom te se koristio brojnim kiparskim tvorivima.
Dobitnik je mnogih nacionalnih nagrada i priznanja, nekoliko međunarodnih priznanja te triju hrvatskih državnih odličja.
Monografija o njegovu djelu, objavljena 2013., predstavljena je i u Papinskom hrvatskom zavodu svetog Jeronima u Rimu 2014. godine.
Redoviti je profesor kiparstva na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu te predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu istoga Sveučilišta.
Redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 2020. godine (član suradnik bio je od 2012.).
Usidren u duboku kulturnu prošlost i umjetničku tradiciju mediteranskoga zavičaja, u nacionalno iskustvo i baštinu, od početka svoga umjetničkoga djelovanja i kroz čitav kiparski opus zalaže se za obranu kiparstva i čuvanje svijesti o vrijednosti umjetničkoga stvaralaštva, kao i za vraćanje dostojanstva sakralnoj umjetnosti – za njihovu obnovu u suvremenom izričaju. Oblikujući skulpture nadahnute svojom kršćanskom, katoličkom vjerom, kako one sakralne i spomeničke, tako i one lirskoga značaja, svojevrsne kiparske pjesme, založio se, također i javnom riječju, za slobodu vjere i slobodu svoga naroda.

48

Lo scultore croato Kuzma Kovačić nasce a Hvar sull’omonima isola il 6 giugno 1952. Nel 1976 consegue la laurea in scultura all’Accademia di Belle Arti di Zagabria. Ha realizzato una settantina di mostre personali e ha partecipato a numerose mostre collettive in Croazia e all’estero. Nel 2013 viene organizzata a Zagabria e Spalato la sua grande mostra retrospettiva.

Le sue opere si trovano in gallerie e musei nazionali e in Vaticano. È, inoltre, autore di più di un centinaio di monumenti e opere scultoree sacre che si trovano in diverse parti del paese, tra cui vanno annoverate le seguenti: Porta della Cattedrale di Hvar (1990), Altare della Cattedrale di Hvar (1993), Altare della patria croata (Medvedgrad sovrastante Zagreb, 1994), Monumento a papa Giovanni Paolo II (Selca sull’isola di Brač, 1996), Ultima cena (Rama – Šćit, 2000), Monumento al presidente Franjo Tuđman (Škabrnja, 2001), Monumento al beato Alojzije Stepinac (Zagreb, 2006), rilievo d’altare Gloria dei martiri croati (Udbina, 2015). Ha, tra l’altro, ideato anche le kune e le lipe, monete della valuta della Repubblica di Croazia. Si è occupato di tutti i tipi e discipline di scultura quali plastica grande e piccola, rilievo, medaglie, scultura monumentale e sacra utilizzando numerosi materiali scultorei.
Finora gli sono stati conferiti numerosi premi e riconoscimenti tra i quali anche tre onorificenze di stato.
La monografia sulla sua opera artistica, pubblicata nel 2013, è stata presentata nel 2014 anche nel Pontificio Collegio Croato di San Girolamo a Roma.
È professore ordinario all’Accademia delle Arti dell’Università di Spalato e insegna anche alla Facoltà di Teologia Cattolica della stessa Università.
È membro associato dell’Accademia Croata delle Scienze e delle Arti dal 2012.
Kovačić è legato da un profondo attaccamento alla storia culturale e alla tradizione artistica dell’ambiente mediterraneo, ai valori e al patrimonio nazionali. Fin dagli inizi della sua attività, e a seguire attraverso l’intera produzione artistica, si adopera a favore della scultura e della conservazione della consapevolezza sul valore della creazione artistica e si impegna nel  ripristino della dignità all’arte sacra affinché possano portare ad un rinnovamento nell’espressione contemporanea. Attraverso la creazione di sculture ispirate alla propria fede cristiana e cattolica, siano esse opere sacre, monumenti o sculture con un carattere lirico, l’artista ha espresso pubblicamente la propria convinzione sulla libertà della fede e del proprio popolo.

58

short biography

2 C

3 b

Odgovori